Promo z Vaší události

GDPR

Ochrana osobních údajů - GDPR.

 

Společnost Jiří Petrák (jiripetrak.cz) je správcem Vašich osobních údajů, což znamená, že provádí zpracování Vašich osobních údajů a odpovídá za ně.

Zásady zpracování osobních údajů

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za svou prvořadou povinnost. Osobní údaje kupujících zpracováváme transparentně, zákonným způsobem a uchováváme je po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány. Osobní údaje zpracováváme pouze způsobem zajišťujícím ochranu před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Jaké údaje zpracováváme?

Pro účely, které jsou popsány dále, zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:
 • identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa,
 • kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, e-mailová adresa, 
 • další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, údaje o objednaných výrobcích, údaje o reklamacích,
 • údaje z vaší komunikace s námi: zprávy, které nám zasíláte a záznamy telefonických hovorů. 

Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme buď na základě Vašeho souhlasu nebo bez Vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy z důvodu, že nám to ukládá zákon nebo z našeho oprávněného zájmu.

Jde o zpracování osobních údajů

 • pro účely plnění smluvního vztahu a při vyřizování Vašich reklamací, 
 • pro účely přímého marketingu, 
 • pro účely plnění našich zákonných povinností, 
 • pro účely našich oprávněných zájmů, zejména zajištění zkvalitnění služeb.
 
Využívání souborů cookies

Na našich webech využíváme soubory cookie, a to zejména pro zajištění funkčnosti webu, měření a analýze návštěvnosti a přizpůsobování webu zákazníkům.
 
Jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány a komu je předáváme?Osobní údaje popsané v tomto dokumentu zpracováváme my jako správce osobních údajů. Vždy tak činíme s ohledem na jejich maximální zabezpečení a zpracování v souladu s platnými právními předpisy. Údaje z objednávek uchováváme po dobu 5 let od vyřízení objednávky. Nikdy neposkytujeme Vaše údaje třetím osobám, aby je využily k jinému účelu.
 
Jak zpracovávané údaje získáváme?Ve většině případů se jedná o osobní údaje, které jste nám poskytli v rámci objednávky zboží, Vaší registrace do zákaznického systému nebo při elektronické a telefonické komunikaci nebo v rámci návštěvy naší provozovny.
 
Jaká jsou vaše práva?

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte: 

 • právo na přístup k Vašim osobním údajům a pořízení kopie osobních údajů, které zpracováváme, 
 • právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje, 
 • právo na výmaz Vašich osobních údajů. My tak učiníme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy a našimi oprávněnými zájmy, 
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. Na Vaši žádost můžeme za určitých, právními předpisy stanovených, podmínek omezit nakládání s Vašimi osobními údaji, 
 • právo na přenositelnost. V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy, máte právo na přenos takových osobních údajů jinému správci,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme z důvodu našeho oprávněného zájmu,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na naši firmu nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, 
 • více informací o Vašich právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).